Mono-n-octyltin tris(2-ethylhexyl mercaptoacetate)

URN:A104
Substance Name:Mono-n-octyltin tris(2-ethylhexyl mercaptoacetate)
Ref. No.:67680
CAS No.:027107-89-7